„Trzeba, żeby się dzieci uczyły igrając i swawoląc,

a do nas należy takie im podawać zabawki,
takimi je tylko rzeczami zajmować,
w takie miejsca naprowadzać,
gdzie się mogą nauczyć, czego żądamy”.

                                              Jędrzej Śniadecki, 1805r.

Chcemy nauczyć nasze Stokrotki jak żyć w zgodzie i harmonii z otaczającym światem, oraz by znały tradycje i kulturę regionu w którym mieszkają- wybrzeże.

 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Przygotowujemy dziecko do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Pragniemy w naszych małych Stokrotkach rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychowywać w naszym przedszkolu prawdziwych optymistów poprzez rozwijanie w naszych wychowankach takich cech, jak: dobroć, samodzielność, ciekawość świata, prawość, poczucie humoru, odpowiedzialność, opanowanie, kreatywność, odwaga, umiejętność współdziałania.
 • Chcemy, by dziecko było zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe na poszukiwanie nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

MISJA

Nasze Przedszkole:

 • Jest partnerskie i otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
 • Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Przedszkole kształtuje zachowania prozdrowotne, zdrowy styl życia, odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych, a także uwrażliwia na stan środowiska naturalnego, co ma istotny wpływ na dobre samopoczucie, a to wzmacnia i pomnaża zdrowie.
 • Respektuje prawa i obowiązki każdego dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętność rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej
 • Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną